Safe-living

Safe Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องเผชิญกับภัยอันตรายในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมถึง การละเมิดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีครอบคลุมทั้ง การให้บริการสาธารณะ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ในการติดตามสอดส่อง การแจ้งเตือนภัย และการป้องกัน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่มีความปลอดภัย

ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ทุ่นลอยน้ำ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

ด้านระบบความปลอดภัย เช่น แอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำ ระบบจัดการจราจร

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ระบบแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว