Innovation Thailand

จากประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม

ประเทศไทย 4.0 มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม สื่อสารถึงคุณค่าของนวัตกรรมที่ สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย หรือ Innovated in Thailand ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ “ประเทศฐานวัฒนธรรม” สู่มุมมองใหม่ ให้คนไทยและคนทั่วโลก เกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ “ประเทศฐานนวัตกรรม” หรือ Innovation Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดทำโครงการ “Innovation Thailand” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย และสื่อสารคุณค่า ของ Innovated in Thailand ให้คนไทยภาคภูมิใจกับนวัตกรรมที่สร้างโดยฝีมือคนไทย โดยนำ “Innovation for Crafted Living” หรือ “นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น” มาเป็นแนวคิดหลักในการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีความประณีตพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สะท้อนจุดเด่นและบุคลิกของประเทศไทยที่เอื้อให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การผสมผสานจุดเด่นต่าง ๆ ของประเทศไทยที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย คือ

 • Imaginative

  ประเทศไทยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ไม่หยุดยั้งที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดี

 • Open-Minded

  ประเทศไทยเปิดกว้าง เปิดรับไอเดียใหม่ๆ จากทุกมุมความคิด

 • Flexible

  คนไทยมีความยืดหยุ่น พร้อมต่อยอด เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่ดี

 • Crafted

  คนไทยมีทักษะฝีมือที่ประณีต สร้างสรรค์ผลงานได้แบบไร้ขีดจำกัด

 • น้ำเงิน

  สีของธงชาติ สะท้อนความมั่นคง ความสงบสุขของประเทศไทย

 • แดง

  สีของธงชาติ สะท้อนถึงชาติไทย ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังและความสดใส

 • ชมพู่

  ความอบอุ่น อ่อนโยน เป็นมิตรของคนไทย

 • ฟ้า

  ความสงบ จินตนาการที่กว้างไกล สะท้อนการเป็นประเทศที่เปิดกว้าง

 • เขียว

  ความสดชื่น งอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้นวัตกรรมเติบโต

 • ส้ม

  สดใส เจิดจ้า ความคิดสร้างสรรค์เปี่ยมด้วยพลังในการต่อยอดสิ่งใหม่ๆ