INNOVATION THAILAND ALLIANCE
เป้าหมาย
พันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย

องค์กร/
หน่วยงานเป้าหมาย
 • logo

  ภาครัฐ

 • logo

  ภาคเอกชน

 • logo

  ภาคสถาบัน
  การศึกษา

 • logo

  ภาคสังคม

บทบาทความร่วมมือ
 • การเผยแพร่

  การเผยแพร่

 • การสร้างแรงบันดาลใจ

  การสร้างแรงบันดาลใจ

 • การพัฒนาศักยภาพ

  การพัฒนาศักยภาพ

 • การต่อยอด และขยายผล

  การต่อยอด และขยายผล

 • การเชื่อมโยงข้อมูล

  การเชื่อมโยงข้อมูล

line
การสื่อสารเผยแพร่ :
กิจกรรมสื่อสารคุณค่าใหม่
นวัตกรรมประเทศไทย
การสร้างแรงบันดาลใจ :
กิจกรรมต้นแบบ
นวัตกรรมประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพ :
กิจกรรมองค์กร
นวัตกรรมประเทศไทย
การพัฒนา
ต่อยอดและขยายผล :
กิจกรรมตลาด
นวัตกรรมประเทศไทย
การเชื่อมโยงข้อมูล :
แดชบอร์ดข้อมูล
นวัตกรรมประเทศไทย
 • logo

  หน่วยงานรัฐ

 • logo

  บริษัทเอกชน

 • logo

  สถาบันการศึกษา

 • logo

  สมาคมธุรกิจ

Innovation Thailand Alliance

Innovation Thailand Alliance เป็นเครือข่ายนวัตกรรมระดับประเทศที่รวบรวมหน่วยงานชั้นนำ
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของประเทศไทย จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคมเข้ามาร่วมกัน
"พลิกฟื้นประเทศ...ด้วยนวัตกรรมไทย" โดยการพัฒนาต่อยอด และขยายผลนวัตกรรมไทยทั้งเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลก ผ่านแนวการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

1. การร่วมสื่อสารเผยแพร่นวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นหรือให้การสนับสนุนมาสื่อสารเผยแพร่ให้คนไทยทั่วโลก เกิดความตื่นตัวและรับรู้คุณค่าใหม่ทางนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่ทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรายได้ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ ด้านนวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย

2.การร่วมสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันนำนวัตกรรมที่โดดเด่น มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์การเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรม ของประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมขั้นในองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย

3. การร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคลากรและหน่วยงานในเครือข่ายฯ ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กรได้และก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

4.การร่วมพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีศักยภาพมาร่วมกันขยายผลให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรม การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดการลงทุนจับคู่ธุรกิจและขยายตลาดนวัตกรรม

5. การร่วมเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างแดชบอร์ดข้อมูล นวัตกรรมประเทศไทยที่โดดเด่น เพื่อใช้สื่อสารสร้างภาพลักษณ์นวัตกรรมของประเทศไทยและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ