Social Innovation Workshop : Prosperity สร้างอาชีพ สร้างรายได้

1. กิจกรรมสอนประกอบ Solar cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

วิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ จัดกิจกรรมที่สอนให้รู้จักอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองฝึกต่อแผงโซล่าเซลล์ ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง พร้อมเรียนรู้การคำนวนการติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านเรือน ทั้งแบบหลังใหญ่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน หรือจะเป็นแบบกระท่อมปลายนา

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค. (รอบ 1)
13.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 2 (FULL)
3 ต.ค. (รอบ 2)
16.00 – 17.00
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 2
4 ต.ค. (รอบ 1)
13.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 2
4 ต.ค. (รอบ 2)
16.00 – 17.00
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 2
5 ต.ค.
13.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 2

2. กิจกรรมสอน วิทยาการคำนวณ (Coding) พื้นฐานสำหรับนักเรียน ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมปลาย-มัธยมต้น

นักเรียนจะได้รู้จักการออกแบบการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้อัลกอริทึม การสื่อสารอัลกอริทึมโดยใช้รหัสลำลอง นักเรียนจะได้รู้ว่ารหัสลำลองคืออะไร มีวิธีการเขียนอย่างไร และสามารถนำการเขียนรหัสลำลองไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแสดงขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นใน Coding ต่างๆ เช่น Scratch ได้
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเรียงลำดับ มองมุมกลับปัญหาต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย สนุกสนาน

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค. (รอบ 1)
13.00 – 15.00
MEETING ROOM 2 – 3 ชั้น 5
3 ต.ค. (รอบ 2)
15.30 – 17.30
MEETING ROOM 2 – 3 ชั้น 5
4 ต.ค. (รอบ 1)
13.00 – 15.00
MEETING ROOM 2 – 3 ชั้น 5
4 ต.ค. (รอบ 2)
15.30 – 17.30
MEETING ROOM 2 -3 ชั้น 5

3. กิจกรรม Policy Co-Innovation Lab: การใช้เครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนวาระเศรษฐกิจสีเขียว ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างทั่วถึง (Green and Inclusive Economy) เป็นแนวโน้มที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล สำหรับประเทศไทยนั้น ก็ได้รวมแนวคิดนี้ไว้ในวาระแห่งชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนแม่บทและการจัดการงบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เกิดขึ้นใหม่ (MSMEs) หรือบทบาทของธุรกิจ start-up ก็ไม่สามารถมองข้ามได้ แม้ว่ากิจการเกิดใหม่เหล่านี้จะมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม แต่มีเพียงผู้ประกอบการประสบความสำเร็จเท่านั้นที่สามารถให้ประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายระดับชาติและระดับนานาชาตินี้ได้ โดยการนำนวัตกรรมและแนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงมาใช้
มีความพยายามจากภาครัฐหลายประการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตให้กับกิจการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มของผู้ประกอบการเกิดใหม่เหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบายที่สนับสนุน MSMEs ที่มีแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี โอากสทางการเงินและโอกาสทางการตลาดอื่น ๆ 

Policy Co-Innovation Lab มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้ประโยชน์จากนโยบายได้แสดงความคิดเห็น ผ่านการสัมมนาเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน (co-creation) ในการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนวาระเศรษฐกิจสีเขียว Policy Co-Innovation Lab ยังมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการผสมผสานวิธีการแบบธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้มีบทบาทหน้าที่ต่อการใช้เครื่องมือพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในโลกธุรกิจนวัติกรรมเกิดใหม่โปรแกรมที่สำคัญและจุดที่น่าสนใจใน Co-Innovation Lab

ผู้ร่วมงานจะได้ทดลองใช้เครื่องมือธุรกิจที่พัฒนาโดย SEED ผ่านการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันและผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ร่วมงานจากภาคส่วนอื่น ๆ Policy Co-Innovation Lab จะจำลองการกำหนดขั้นตอนสำหรับการสร้างต้นแบบนโยบาย ข้อคิดเห็นและบทสรุปจาก Policy Co-Innovation Lab จะถูกนำไปต่อยอดในโปรแกรม SEED Policy Prototyping Lab เพื่อพัฒนาสร้างต้นแบบนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของหน่วยงานที่ร่วมโครงการในปี 2563

⦁ Co-Innovation Discussions เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบโต้ตอบและการแบ่งปันในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย – ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อการสนับสนุนที่มีให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสังคมในปัจจุบัน
⦁ Problem-Solution Fit ทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการทางธุรกิจของ SEED เพื่อจำแนกความท้าทายที่สำคัญและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการรวมถึงผู้กำหนดนโยบายเผชิญในการให้การสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม
⦁ Prototyping teaser exercise จำลองการสร้างนโยบายจากเครื่องมือการสร้างต้นแบบธุรกิจ เพื่อแสดงภาพความเป็นไปได้บางอย่างที่อาจยังไม่ได้ถูกค้นพบในการสร้างต้นแบบนโยบาย

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
4 ต.ค.
10.00 – 12.00
MEETING ROOM 2 ชั้น 5 (FULL)

4. กิจกรรมติดปีกธุรกิจยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมสังคม กับตัวชี้วัดความยั่งยืน (Social Impact Assessment and Sustainable Brand) ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

การแลกเปลี่ยนกรอบมาตรฐานและระบบการประเมินประสิทธิผลในทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรฐานและการขับเคลื่อนทั่วโลก
– เมื่อธุรกิจต้องหลอมรวมมิติทางสังคมและความยั่งยืนสู่กระบวนการดำเนินงานที่สะท้อนมูลค่าและความสามารถในการเติบโตขององค์กรได้ในระยะยาว
– เมื่อนักวิจัยและนักวิชาการ ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและ Impact ที่จะเกิดขึ้นได้จริงจากงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ
– เมื่อชุมชนและสังคม ถูกคาดหวังจากผลลัพธ์ในเชิงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างยั่งยืน มากกว่าการช่วยเหลือในเชิงสังคมสงเคราะห์
– และเมื่อความต้องการในการบริหาร จัดสรร และรายงานงบประมาณทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้ให้ทุนต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามผลได้อย่างเป็นที่ยอมรับ

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
4 ต.ค.
10.00 – 12.00
MEETING ROOM 3 ชั้น 5 (FULL)

5. กิจกรรมก้าวแรกสู่ธุรกิจเพื่อสังคม - รู้จัก เข้าใจ พร้อมเข้าถึงกลไกในการสนับสนุน SE ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

กิจกรรมที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise: SE) คืออะไร
มีโมเดลในการทำธุรกิจเพื่อสังคมแบบไหนบ้าง และหากต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม จะมีเครื่องมือและขั้นตอนอะไรบ้างไปจนถึงการเข้าถึงกลไกจากทางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน SE และประเด็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
5 ต.ค.
10.00 – 12.00
MEETING ROOM 3 ชั้น 5 (FULL)

6. กิจกรรม Future of Work: How do you work in the future? สำหรับนักเรียน นักศึกษา ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการตระหนักรู้และบ่มเพาะเยาวชนภายใต้กระบวนการค้นหาทักษะ บทบาท ความเป็นไปได้ของงานในอนาคต เพื่อให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและจุดประกายเยาวชนให้สามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอนาคตได้

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค
13.00 – 17.00​
COOP ชั้น 2 (FULL)

Social Innovation Workshop : Healthiness สร้างสุขภาพ

7. กิจกรรมสอนโยคะสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

รับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เท่านั้น

ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย แม้จะนำมาซึ่งความสะดวกสบาย แต่ก็ส่งผลต่อดุลยภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ คุณภาพชีวิตและสัมพันธภาพเช่นเดียวกัน กิจกรรมนี้จึงมุ่งนำเสนอการประยุกต์ภูมิปัญญาในโยคะวิถี ที่คนเมืองสามารถนำไปปรับใช้เพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงได้โดยสันติ

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค.
14.00 – 16.00
MEETING ROOM 5 ชั้น 5

8. กิจกรรมดัด จัดสรีระ โดยผู้ด้อยโอกาส สำหรับออฟฟิศซินโดรม

บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด  เป็นกิจการเพื่อสังคม ให้บริการดัดจัดสรีระคลายความเหนื่อยล้า จากออฟฟิศซินโดรม เป็นธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในหลากหลายมิติได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเปิดอบรมเรื่องการดัดจัดสรีระให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ซึ่งเมื่อพ้นโทษออกมาก็รับเป็นพนักงานสังกัด SHE
การนวดจัดดัดสรีระ ใช้รูปแบบในการยืดกล้ามเนื้อหลายๆ มัดพร้อมๆ กัน โดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆ และยืดจนตึงร่วมกับการกดจุดทางการแพทย์  โดยนำ Stretching + Yoga + Chiropractor + Trigger point และศาสตร์ของการนวดไทยมาผสมผสาน และพัฒนาการนวดในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 20 นาที โดยเป็นเทคนิคพิเศษที่ได้ผล เน้นการยืดกล้ามเนื้อหลักให้เกิดอาการตึง กดกระตุ้น trigger point ส่งความรู้สึกเจ็บไปที่สมอง สมองจะส่งคำสั่งชุดใหม่มาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโล่งและสบายขึ้น และหากผู้ป่วยได้รับการบำบัดต่อเนื่องจะทำให้หายจากภาวะออฟฟิตซินโดรมนี้ได้ ถือเป็นศาสตร์การนวดบำบัดแบบใหม่ที่เหมาะกับชีวิตเมืองที่เร่งรีบ

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3-5 ต.ค
10.00 – 18.00
CO WORKING SPACE ชั้น 5

Social Innovation Workshop : Happiness สร้างความสุข

9. โพธิเธียร์เตอร์ สอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ฉายแสงสี เสียง สอนคติธรรมผ่าน “Projection Mapping” ตั้งเป้าดึงวัยรุ่นเข้าวัดมากขึ้น ภายใต้ชื่อ พร้อมแนวคิด “แก่นเดิม เปลือกใหม่ ของพุทธศาสน์” สร้างพื้นที่การแสดงธรรมที่ทันสมัยผ่าน “Projection Mapping โดยฉายภาพผ่านโปรเจคเตอร์ลงไปบนผนัง พร้อมนำแสง สี เสียง และ Digital Art 2D – 4D ดนตรีร่วมสมัย มาผสมผสานเป็นเนื้อหาการถ่ายทอดพระธรรมคําสอนที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา มาเป็นการฟังธรรมรูปแบบใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เกิดความสนใจและเรียนรู้ธรรมะในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการนี้ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการแปลบทสวด ชัยมงคลคถา หรือที่คนไทยเรียกอย่างคุ้นเคยว่าบท ‘พาหุง โดยยึดเอาเนื้อหาสาระเดิมไว้ทั้งหมด แล้วตีความด้วยภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) และดนตรี ออกมาตามแนวทางศิลปะร่วมสมัย ฉีกภาพลักษณ์เดิมๆ ของพุทธศิลป์ เพื่อฉายลงบนอุโบสถของวัดสุทธิวราราม ด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping ที่เป็นการฉายภาพลงไปบนพื้นผิวต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ที่เลือกบทพาหุง เพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับบทนี้ แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง ซึ่งบทนี้เป็นเรื่องราวชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดตอน ซึ่งหากเราลดการให้น้ำหนักเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ ก็จะพบว่ามีธรรมะซ้อนอยู่ในเนื้อหาของบทสวดนี้ เป็นวิธีการรับมือกับอุปสรรคในชีวิตประจำวันและการรับมือกับคนหลายๆ รูปแบบ น่าทึ่งว่าแม้คำสอนเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อราว 2500 ปีก่อน แต่ยังทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้จริงกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ” ธวัชชัยกล่าวถึงที่มาของการนำบทสวดพาหุงมาออกแบบเป็นนิทรรศการศิลปะ

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค (รอบ 1)
10.15 – 10.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 2)
11.00 – 11.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 3)
11.45 – 12.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 4)
13.00 – 13.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 5)
13.45 – 14.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 6)
14.30 – 15.00
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 7)
15.15 – 15.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 8)
16.00 – 16.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 9)
16.45 – 17.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 10)
17.30 – 18.00
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
4 ต.ค (รอบ 1)
10.15 – 10.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 2)
11.00 – 11.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 3)
11.45 – 12.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 4)
13.00 – 13.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 5)
13.45 – 14.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 6)
14.30 – 15.00
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 7)
15.15 – 15.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 8)
16.00 – 16.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 9)
16.45 – 17.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 10)
17.30 – 18.00
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
5 ต.ค (รอบ 1)
10.15 – 10.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 2)
11.00 – 11.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 3)
11.45 – 12.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 4)
13.00 – 13.30
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 5)
13.45 – 14.15
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 6)
14.30 – 15.00
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 7)
15.15 – 15.45
THE MITR-TING ROOM ชั้น 5

10. กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ ของผู้พิการทางสายตา ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

กรุณาเตรียมหูฟังมือถือมาใช้กับแอปพลิเคชันด้วย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านการบริการ โดยพรรณนา (PANNANA) นับเป็นแอปพลิเคชันแรกบนสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพ Audio description :AD ขณะที่คนพิการทางการเห็นรับชมภาพยนต์แอปพลิเคชันของประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ Automatic Content Recognition (ACR) ในการฟังเสียงภาพยนตร์ที่กำลังเล่นอยู่และเล่นเสียงบรรยายภาพให้ตรงกับภาพยนตร์ขณะนั้นโดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว นอกจากนี้ พรรณายังถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับคนพิการทางการเห็น ผ่านระบบ talkback หรือการอ่านออกเสียงหน้าจอ ในสมาร์ทโฟน 2 ระบบ คือ iOS และ Android รวมถึงพรรณาเวอร์ชันเล่นเสียงภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ   ก็จะเป็นแอปพลิเคชันแรกของประเทศไทยที่ทำให้คนต่างชาติต่างภาษาสามารถแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี

ภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า ตอน ยามเย็น

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค (รอบ 1)
13.30 – 14.15
CINEMA ชั้น 5
3 ต.ค (รอบ 2)
17.15 – 18.00
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 3)
13.30 – 14.15
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 4)
17.15 – 18.00
CINEMA ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 5)
13.30 – 14.15
CINEMA ชั้น 5

ภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า ตอน Still on My Mind

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค (รอบ 6)
14.45 – 15.30
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 7)
10.15 – 11.00
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 8)
14.45 – 15.30
CINEMA ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 9)
10.15 – 11.00
CINEMA ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 10)
14.45 – 15.30
CINEMA ชั้น 5

ภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า ตอน พรปีใหม่

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค (รอบ 11)
16.00 – 16.45
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 12)
11.30 – 12.15
CINEMA ชั้น 5
4 ต.ค (รอบ 13)
16.00 – 16.45
CINEMA ชั้น 5
5 ต.ค (รอบ 14)
11.30 – 12.15
CINEMA ชั้น 5

11. กิจกรรมสอนปลูกผักกลางเมือง สำหรับคนในเมือง ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

กิจกรรมสำหรับคนในเมืองซึ่งมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดให้สามารถสร้างแปลงผักปลอดสารพิษได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจาก
1. การคัดแยกขยะเศษอาหารในครัวเรือน สำหรับใช้ในการทำปุ๋ยและวัสดุบำรุงดิน ด้วยสูตรที่เหมาะสมสามารถทำได้เองในครัวเรือน
2. สอนการทำสวนผัก ตั้งแต่การดีไซน์วัสดุปลูกอุปกรณ์ในการปลูกไปจนถึงการออกแบบพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก
3. สอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเพาะต้นอ่อน
4.สอนการดูแลและเก็บเกี่ยวผลิตผล

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค. (รอบ 1)
14.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 1 (FULL)
3 ต.ค. (รอบ 2)
16.00 – 17.00
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 1
4 ต.ค. (รอบ 1)
14.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 1
4 ต.ค. (รอบ 2)
16.00 – 17.00
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 1
5 ต.ค.
14.30 – 15.30
ROOFTOP GARDEN ชั้น 5 ลาน 1

12. กิจกรรมสอนการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน สำหรับผู้สูงอายุ ("เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย")

รับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เท่านั้น

กิจกรรมสอนการโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นวัยเก๋ายุคใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยีจนเด็กยังต้องทึ่งว่าพ่อแม่เราเล่น LINE FACEBOOK ไม่ตกเทรนด์
ก้าวทันโลกและสื่อออนไลน์  เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการเล่นให้ถูกต้อง ใช้เล่น ใช้ทำงาน ให้เหมาะสมตามความต้องการ ใช้
แอปพลิเคชั่น เพิ่มเติมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้

รวมถึงการสร้างความตระหนักและรู้เท่ากันถึงประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีในการเล่นโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันพื้นฐาน

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
3 ต.ค.
10.00 – 12.00
MEETING ROOM 2 -3 ชั้น 5 (FULL)

การใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทัน

วันที่
เวลา
สถานที่จัดงาน
4 ต.ค.
14.00 – 16.00
MEETING ROOM 5 ชั้น 5 (FULL)