INNOVATION FORUMS

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

University Social Innovation Showcase

เรื่อง
วิทยากร
10.30 – 12.00 : “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
     มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้การศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม รวมถึง บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และด้วยพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง มุมมองขององค์การทางการศึกษาต่อปัญหาสังคมและมิติในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม
ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินรายการโดย
คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Corporate Social Innovation Showcase

เรื่อง
วิทยากร
14.00-14.30 : “คลิก…พลิกประเทศ : สังคมสีเขียวออนไลน์แห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
      โครงการพลิกประเทศ พัฒนาขึ้นมาสู่การสร้างแพลตฟอร์มผู้ประกอบการเพื่อสังคมสีเขียวแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน เพื่อเชิญชวนกลุ่มคนใน 4 กลุ่มได้แก่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนมัธยม เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการหรือสินค้าที่ส่งผลกระทบในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนสร้างเรื่องราวและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนี้ผ่าน ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป เพื่อผ่านไปสู่การคัดเลือกเข้าสู่การบ่มเพาะและการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธ์ในการนำเสนอเพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนจากผู้สนับสนุนโครงการต่างๆ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นพันธมิตรต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

คุณสุวัฒน์ มีมุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14.30-15.00 : “TRUE Social Innovation for Sustainability”

      เป็นความสำคัญที่ภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีทรัพยากรทั้งด้านข้อมูล งานวิจัยที่หลากหลาย ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยสร้างนวัตกรรมที่จะมาขับเคลื่อนสังคม กลุ่มทรู โดย TRUE Innovation ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม และหน่วยงานภาครัฐต่างๆในประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ TRUE Social Innovation for Sustainability ที่นอกจากใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เชื่อมโยงการใช้ชีวิตที่ครบวงจรแล้ว เป้าหมายสำคัญ คือการค้นคว้า และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านแพลทฟอร์ม “แอปพลิเคชั่น” และ “อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา นวัตกรรมของกลุ่มทรูได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ได้รับการยอมรับผ่านการชนะรางวัลทั้งในเวทีการแข่งขันระดับประเทศและสากล ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Goal ของสหประชาชาติ โดยกลุ่มทรูได้ค้นคว้า วิจัย สร้างคุณค่าใหม่ๆให้แก่ประเทศและสังคมไทยตลอดเวลา ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนชั้นนำที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15.00-15.30 : “นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร”

      การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะองค์กรชั้นนำผู้รับผิดชอบด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายที่รองรับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการมุ่งคิดค้นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เพื่อบริการชำระค่าบริการไฟฟ้าและบริการอื่น ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง MEA EV Application ที่พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า MEASY เว็บไซต์บริการที่ทำให้สามารถขอใช้ฟ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ฯลฯ

คุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
15.30 – 16.00 : “Fostering Innovation through Research Ecosystem Partnership”

ดร.ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

พิธีเปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019

เรื่อง
วิทยากร
18.30 – 20.00 : พิธีเปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
ปาฐกถาพิเศษ “SOCIAL INNOVATION 4 ALL”
⦁ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

Social Innovation Solutions
นวัตกรรมเพื่อสังคม กับการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติ

เรื่อง
วิทยากร
11.00 – 12.00 : เสวนา “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
     ในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญถึงการทำงานด้านสังคมโดยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งการทำงานภาคสังคมโดยมีชุมชนมาเกี่ยวข้องนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมาย ดังนั้นจากการดำเนินการนี้ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” จะสามารถลดปัญหาสังคมไทยได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ผู้ร่วมเสวนา
คุณณฐมน กะลำพะบุตร
ผู้จัดการสำนักบริหารและส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดร. ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
ผู้จัดการส่วนระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์
ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดำเนินรายการโดย
คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
กรรมการผู้จัดการ เทใจ.คอม
13.00 – 14.00 : การเสวนา “นวัตกรรมรูปแบบการดูแลสุขภาพในอนาคต”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
     นวัตกรรมรูปแบบการดูแลสุขภาพมีหลากหลายมิติ อาทิ การดูแลสุขภาพ วิถีการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละช่วงวัยซึ่งปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาสนใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และกิจกรรมของสังคมผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับแนวโน้มสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้น การทำ “นวัตกรรมรูปแบบการดูแลสุขภาพ” จะเป็นทางเลือกหรือสร้างความตระหนักให้คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร ผ่านมุมมองของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมที่พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้ร่วมเสวนา
น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา
ประธานฝ่ายการแพทย์ บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด

คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และระดมทรัพยากร
บริษัท บั๊ดดี๊โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

คุณธนากร พรหมยศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

ดำเนินรายการโดย
คุณคุณสินี จักรธรานนท์
ผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม
14.00 – 15.00 : การเสวนา “บทบาทของตำรวจกับการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะ”

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญการพัฒนารูปแบบบริการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการติดตาม ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่พนักงาน ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากร เช่น ระบบ NB-IOT GPS TRACKER สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์ และระบบกล้องเก็บข้อมูลยานพาหนะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจได้รวดเร็วภายในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันที เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ แผนการดำเนินงานในอนาคตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพัฒนานวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมเพื่อสามารถตอบโจทย์ปัญหาการทำงานในปัจจุบัน
ผู้ร่วมเสวนา
พ.ต.ท. วรภัทร สุขไทย
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.ต. ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

ดำเนินรายการโดย
ดร. อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15.00 – 15.30 : “มิติปัญหาสังคม กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง”
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
15.30 – 16.00 : “Smart City in Vienna”
Dr. Eugen Antalovsky
Managing Director, Unban Innovation

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต

เรื่อง
วิทยากร
10.30 – 11.00 : “Social Airspace Robotic”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
      วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ได้กลายเป็นเทคโนโลยีใกล้ตัวที่เป็นส่วนช่วยให้การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาทางมลภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพงาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งในเชิงสังคม อุตสาหกรรม และความมั่นคง เช่น การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดและแม่นยำสูงเพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การทำระบบแผนที่สามมิติความละเอียดและแม่นยำสูงสำหรับสนับสนุนการสร้างเขื่อนและบริหารจัดการพื้นที่เขื่อน โดยทางบริษัทท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศสำหรับการบริหารพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มูลนิธิภูมิใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย สนับสนุนระบบการจัดทำภาพถ่ายสามมิติพื้นที่ห้วยโสมง กรมชลประทาน และการร่วมวิจัยระบบสื่อสารไร้สายในพื้นที่อับสัญญาณ (อ่าวไทย) ร่วมกับกองทัพเรือและบริษัทไทยคม เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ลักษณะดังกล่าวได้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และยานไร้คนขับในประเทศ สามารถสร้างความตื่นตัวและความสนใจให้เกิดการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานและเกิดการพัฒนาวิทยาการอย่างยั่งยืน

กรณรงค์ ถึงฝั่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11.00 – 11.30 : “Architect & Future City Development”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
      จากวิกฤตการการกลายเป็นเมืองและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นความท้าทายในการออกแบบสภาพแวดล้อมในเมืองให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย รวมถึงต้องมีสุนทรียภาพต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นการออกแบบพัฒนาเมืองของสถาปนิกหรือนักออกแบบจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของเมืองได้อย่างเหมาะสม เช่น สังคมผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น การออกแบบเมืองในอนาคต จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมืองได้อย่างยั่งยืน
⦁ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11.30 – 12.00 : “Fake News & Future Media”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม
      ในยุคดิจิทัลนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และทำความเข้าใจนวัตกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ย่อมที่จะเกิดผลดีทั้งระบบเศรษฐกิจ ชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ แต่อีกด้านหนึ่ง การเรียนรู้ก็ควรที่จะได้เรียนรู้ทั้งในแง่บวกและลบควบคู่กันไปด้วย ก็จะทำให้การใช้ชีวิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิต

พันตำรวจโทพัฒนะ ศุกรสุต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562

เรื่อง
วิทยากร
15.00 : “พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562”

Facebook live : คลิ๊กเพื่อรับชม

  • ด้านผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม
  • ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ
  • ด้านนวัตกรรมสื่อ ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ
  • ด้านองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
  • ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
  • ด้านนวัตกรรมอากาศยานยนไร้คนขับ ได้แก่ รางวัล UAV Startup
  • ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
ประธานมอบรางวัลโดย
• รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15.30 : “พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562”
ประธานมอบรางวัลโดย
• ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.30 : “พิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562”
ประธานมอบรางวัลโดย
• ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)