งาน ITE 2019 จัดขึ้นในแนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง

• งานครั้งแรกที่นำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง…ใจกลางกรุงเทพฯ

• งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากที่สุด

• งานที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

3 KEY VALUES

3 INNOVATION FORUMS

เวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อหลัก

1. University & Corporate Social Innovation Showcases
กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจาก
สถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ

2. Social Innovation Solutions
นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

3. National Innovation Day
แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ สื่อ

3 THEMES OF SERVICES &
SOCIAL INNOVATION SHOWCASES

• การให้คำปรึกษาและบริการจากทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน สังคม ใน 3 ด้าน เพื่อสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข 

• การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสังคม ใน 3 ด้าน นำไปสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION WORKSHOPS

กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน

1. สร้างรายได้ (PROSPERITY)
• กิจกรรมสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่าย สำหรับชุมชน
• กิจกรรมสอนเขียนโปรแกรม Coding พื้นฐาน สำหรับนักเรียน
• กิจกรรม Policy Co-Innovation Lab :
การใช้เครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนวาระเศรษฐกิจสีเขียว
• กิจกรรมติดปีกธุรกิจยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมสังคมกับตัวชี้วัดความยั่งยืน (Social Impact Assessment and Sustainable Brand)
• กิจกรรมก้าวแรกสู่ธุรกิจเพื่อสังคม :
รู้จัก เข้าใจ พร้อมเข้าถึงกลไกในการสนับสนุน SE
• กิจกรรม Future of Work: How do you work in the future?
สำหรับนักเรียน นักศึกษา

2. สร้างสุขภาพ (HEALTHINESS)
• กิจกรรมดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส สำหรับออฟฟิศซินโดรม
• กิจกรรมสอนโยคะสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ

3. สร้างความสุข (HAPPINESS)
• กิจกรรมโพธิเธียร์เตอร์ สอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต
• กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ ของผู้พิการทางสายตา
• กิจกรรมสอนปลูกผักกลางเมือง สำหรับคนในเมือง
• กิจกรรมสอนการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้สูงอายุ

INNOVATION AWARDS SHOWCASES & CEREMONY

• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม
• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ
• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ
• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
• รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
• รางวัล National Startup และ Startup Thailand
• รางวัล UAV Startup
• รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
• รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

HILIGHTS

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS FORUM

  • นำเสนอกรณีศึกษานวัตกรรมเพื่อสังคม กับการแก้ปัญหาใน 3 ด้านที่นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION EXHIBITIONS

  • จัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสังคม ใน 3 ด้านที่นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION SERVICES

  • บริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน และสังคม ใน 3 ด้านที่นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
Play Video

ORGANISED BY

SOCIAL PARTNERS :

PUBLIC PARTNERS :

ACADEMIC PARTNERS :

INTERNATIONAL PARTNERS :

MEDIA PARTNERS :

Sponsored By :