INNOVATION THAILAND EXPO 2019

3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

แนวคิดหลัก

ในปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ในมิติด้านสังคม ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทั้งด้านคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลภาวะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตเมือง ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นที่จะต้องนำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญในมิติด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาในมิติด้านสังคมที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมกัน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แนวทางความร่วมมือก็ปรับให้เข้ากับบริบทของนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มาเป็นการดึงภาคสังคมเข้ามามีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศด้วย

องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกจึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลกระทบด้านสังคมควบคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณภาพชีวิต ชุมชม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 (ITE2019) ในปีนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สังคม จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง

งาน Innovation Thailand Expo 2019 ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายของนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศ และรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่

 • สร้างรายได้ (Prosperity) เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าไปช่วย “สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม" ทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)
 • สร้างสุขภาพ (Healthiness) เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าไปช่วย “สร้างสุขภาพที่ดี" ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Social Well-being) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เปราะบาง
 • สร้างความสุข (Happiness) เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าไปช่วย “สร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม" ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ (Environment Wellness)

งานนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคมที่ต้องการศึกษาโมเดลแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
 • ผู้ประกอบการทั้ง SME Startup ที่ต้องการต้นแบบแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ต้องการศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคต
 • ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • หน่วยงานของประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม
 • หน่วยงานจากต่างประเทศ ทั้งสถานเอกอัครราชทูต ภาคเอกชน องค์กรระดับนานาชาติ

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

 • กลุ่มผู้บริหาร (Executive Sector) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม ที่ต้องการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • กลุ่มบุคลากรภาครัฐ (Government Sector) ที่ต้องการศึกษาแนวทางการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน (Corporate Sector) ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สตาร์ทอัพ ที่ต้องการศึกษาต้นแบบการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ประสบผลสำเร็จ
 • กลุ่มภาคสังคม (Social Sector) ที่ต้องการศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ
 • กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา (Education Sector) ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคตที่หลากหลายด้าน
 • กลุ่มประชาชนทั่วไป (Public Sector) ที่สนใจติดตามความก้าวหน้านวัตกรรมเพื่อสังคมที่สอดรับกับการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ

กิจกรรมภายในงาน

3 INNOVATION FORUMS
เวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ ได้แก่
• University & Corporate Social Innovation Showcases
กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ
• Social Innovation Solutions
นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
• National Innovation Day
แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ สื่อ

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION WORKSHOPS
กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข
1. สร้างรายได้ (Prosperity)
• กิจกรรมสอนประกอบ Solar cell อย่างง่าย สำหรับชุมชน
• กิจกรรมสอนเขียนโปรแกรม Coding สำหรับนักเรียน
• กิจกรรมอบรมบ่มเพาะแนวคิด สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมระยะเริ่มต้น
• กิจกรรมคาดการณ์งานในอนาคต Future of Work สำหรับนักศึกษา
2. สร้างสุขภาพ (Healthiness)
• กิจกรรมดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส สำหรับออฟฟิตซินโดรม
• กิจกรรมสอนโยคะสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ
3. สร้างความสุข (Happiness)
• กิจกรรมสอนปลูกผักกลางเมือง สำหรับคนในเมือง
• กิจกรรมสอนใช้โซเชียลมีเดียและแอฟพลิเคชั่น สำหรับผู้สูงอายุ
• กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ ของผู้พิการทางสายตา
• โพธิเธียเตอร์ มหรสพสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต

EXHIBITIONS
• โซน Royal Pavilion
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• โซน Social Innovation Showcase
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสังคมจากหน่วยงานภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ใน 3 ด้านที่นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข
• โซน Innovation Ecosystem
จัดให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน และสังคม ใน 3 ด้านที่นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข
• โซน International Innovation
จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมจากหน่วยงานต่างประเทศ
• โซน Toward Innovation Nation
จัดแสดงข้อมูลโครงการสำคัญเพื่อมุ่งสู่ประเทศฐานนวัตกรรม
• โซน Innovation Awards
จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านต่างๆ
• โซน Sponsor
หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุน

INNOVATION AWARDS SHOWCASES & CEREMONY
• ด้านผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมของประเทศ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม
• ด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ
• ด้านนวัตกรรมสื่อ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ
• ด้านองค์กรนวัตกรรม ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
• ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัล UAV Startup
• ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดโดยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
• ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
• ด้านนวัตกรรมข้าวไทย จัดโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 

โดยพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม 2562)

สถานที่จัดงาน :
สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ