Smart-living

Smart Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก

การใช้ชีวิตที่สมาร์ท เป็นการใช้ชีวิตที่ใส่ใจและคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อวันนี้และวันข้างหน้า คนไทยร่วมกันรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน เพื่อให้การใช้ชีวิตของทุกคนเป็นมิตรกับโลก และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันนี้คนไทยได้ร่วมมือกันสร้างโลกใบใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลกมากมาย

ด้านผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ด้านพลังงานทดแทน เช่น รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ด้านระบบอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบเกษตรอัจริยะ ระบบจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ