Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ

Smile feet by Dr.Joe

แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ
Smile feet by Dr.Joe

นวัตกรรมด้านสุขภาพที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ ให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวก มีความสุขมากขึ้น คิดค้นโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ (ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ผลิตภัณฑ์แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ Smile feet by Dr.Joe เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในทางสรีระวิทยาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การกระจายแรงกดของเท้า โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบภาพจำลองแบบสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จนได้แผ่นรองรองเท้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้แผ่นรองรองเท้าในราคาที่ถูกกว่าแผ่นรอง รองเท้าสั่งตัดจากโรงพยาบาล ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นนวัตกรรมผลิตที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในราคาที่ประหยัดกว่า

Address

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์
140/18 8 แขวง/ตำบล คอหงส์
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110