10%

Innovation

Thailand

จากความโดดเด่นของประเทศไทยที่มีการเปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
คนไทยสามารถพลิกแพลงให้เข้ากับวิถีชีวิตได้ง่ายๆ ผนวกกับกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยการสร้างคน พัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นองค์กรหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

innovation