Innovation for Crafted Living

Healthy Living

หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

Dinsow Mini

หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย
Dinsow Mini

นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่
สามารถโต้ตอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับความสะดวกขึ้น และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 
คิดค้นโดย บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด หุ่นยนต์ดินสอจะมี
ระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพ 
การโต้ตอบสนทนาด้วยเสียง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
ระบบวิเคราะห์การล้ม (Falling Detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มี
การล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูล
ด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณ
เตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health 
Device Profile (HDP) นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบรับสังคมโลกที่มีผู้
สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประเทศ

Address

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
145 รามคำแหง 48 รามคำแหง แขวง/ตำบล หัวหมาก
เขต/อำเภอ เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240