Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

Surgical Hemostatic Sheet from Thai Rice

แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย
Surgical Hemostatic Sheet from Thai Rice

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ช่วยห้ามเลือดในขณะผ่าตัด 
ผลงานของ บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด (ร่วมกับคณะแพทย์
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) คิดค้นแผ่นวัสดุห้ามเลือด
ทางศัลยศาสตร์เป็นวัสดุทางการแพทย์  สำหรับกดแปะห้ามเลือด
ที่ไหลจากพื้นผิวอวัยวะที่อ่อนนุ่ม ผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยที่สกัด
จากการปั่นเหวี่ยงในสารละลายตัวกลางของข้าวหัก ผสมกับสารเติม
แต่งให้มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยร่างแหสามมิติสำหรับข้าวฟองสุรดา
และมีลักษณะเป็นแผ่นเจลสีขาวสำหรับข้าววรางกูร มีความสามารถ
ดูดซับเลือดจนเต็มปริมาตรได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดผลข้างเคียงชนิด
ก่ออันตราย และแผ่นซับเลือดทั้งสองชนิดสามารถย่อยสลายได้
จนหมดสิ้นในร่างกายภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทำให้
การผ่าตัดสะดวกปลอดภัยขึ้น  ทำให้คนไข้มีสุขภาพชีวิตที่ดี และ
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยให้สูงขึ้น

Address

บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
19/44 สิงหราช แขวง/ตำบล ศรีภูมิ
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200