Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ซูกาเวีย สารให้ความหวานจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

Sukavia - Healthy natural sweetener

ซูกาเวีย สารให้ความหวานจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
Sukavia - Healthy natural sweetener

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วย
เบาหวานและผู้ที่ต้องการความหวานจากธรรมชาติแทนน้ำตาล 
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก บริษัท ซูกาเวีย จำกัด 
(ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ซึ่งเป็นสารสกัดสติวิโอไซด์จากหญ้าหวาน โดยเป็นการนำหญ้าหวาน
มาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำร้อน (Hot Water Distillation) 
จากนั้นมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (Purification)  โดยการ
ใช้เรซินเพื่อดูดซับสารสำคัญ และทำการชะล้างสารสำคัญออกจาก
เรซินด้วยตัวทำละลาย ทำให้สามารถผลิตสารสกัดสติวิโอไซด์
ที่มี
ความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 80 ซึ่งผ่านมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 262) เรื่องสตีวิโอไซต์และอาหาร
ที่มีส่วนผสม
ของสตีวิโอไซด์ นับเป็นนวัตกรรมอาหารที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น
ตอบรับ
กับชีวิตยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

Address

บริษัท ซูกาเวีย จำกัด
300 พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400