Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่าย สะดวกขึ้น  ขนมสำหรับเด็กเล็กฝึกหยิบจับในรูปแบบข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก โดยใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ ร่วมกับ food additive และข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการ gelatinization ผ่านการขึ้นรูปเป็นชิ้นด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันมีอัตราการพองตัวสูงและมีโพรงอากาศภายในละเอียด ทำให้มีลักษณะกรอบ เบา นุ่ม และละลายได้ง่ายในปาก และยังมีสัดส่วนของผักและผลไม้ที่คุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเด็กเล็ก 

Address

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
43 รัตนาธิเบศร์ 19 แขวง/ตำบล บางกระสอ
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000