Easy-living

Easy Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เปราะบาง และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราจึงมีนวัตกรรมที่ช่วยให้การใช้ชีวิตที่ง่ายและสะดวกสบายขึ้นสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สะดวกสบายได้อย่างเท่าเทียมกัน

ประเทศไทยมีนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อทำให้คนเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อ ที่พร้อมเปิดให้ชาวโลกได้รับรู้

ด้านความสะดวกแก่ผู้สูงวัย เช่น หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้สูงวัย

ด้านความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ระบบรองรับการชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการ พลาสติกขาเทียม

ด้านความสะดวกแก่ผู้ป่วย เช่น รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ปรับยืนได้ รากฟันเทียม