Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

GISS Unit เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์

GISS Unit เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น GISS Unit เครื่องผลิตโลหะแบบสเลอร์รี่ซึ่งเป็นวิธีการหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง ซึ่งน้ำโลหะที่ใช้จะไม่เหลวเหมือนน้ำ แต่จะมีความหนืดมากขึ้นคล้ายวุ้น คุณสมบัติของความหนืดนี้ทำให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพดีกว่าแบบเดิม เพราะเมื่อนำไปหล่อขึ้นรูปจะไม่เกิดฟองอากาศขึ้น สามารถไหลได้ดีและมีความร้อนต่ำ จึงทำให้ยืดอายุแม่พิมพ์ยาวขึ้น ลดเวลาในการหล่อชิ้นงานต่อชิ้นให้สั้นลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่ำลงและคุณภาพของชิ้นงานหล่อสูงขึ้น

Address

บริษัท กิสโค จำกัด
48/400 แขวง/ตำบล คอกกระบือ
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000