Innovation for Crafted Living

Healthy Living

Albupro โปรตีนบริสุทธิ์จากไข่ขาว

Albupro

Albupro โปรตีนบริสุทธิ์จากไข่ขาว
Albupro

นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ทำให้ชีวิตสะดวกและง่าย เกิดจาก
การต้องการแก้ปัญหาไข่ไก่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
“Albupro” ไข่ขาวพร้อมดื่มรสชาติอร่อยที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดในสังคมไทยได้อย่างลงตัว ผลิตโดย บริษัท 
BIOBORNE จำกัด ซึ่งสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมนานาชาติถึง 
2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศระดับแพลทินัม (Platinum Medal) 
ในการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ และรางวัล
เกียรติยศ (Honor of Invention Award) ผลงานที่ได้รับความนิยม
สูงสุดจากการลงมติของกรรมการจากหลายประเทศ ในเวทีประกวด 
International Invention and Innovation Show หรือ INTARG 
2016 ณ ประเทศโปแลนด์Albupro เป็นนวัตกรรมที่นำไข่ขาวมาผ่าน
กระบวนการสกัดด้วยน้ำบริสุทธิ์ร่วมกับกระบวนการปั่นแยกในสภาวะที่
เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้โปรตีนอัลบูมิน (albumin) สกัดที่มี
ความปลอดภัยและให้ผลผลิตสูง ก่อนนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมที่สะดวกต่อการรับประทานและมีปริมาณโปรตีนสูงเทียบ
เท่ากับการรับประทานไข่ไก่ 4 ฟอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
สำหรับผู้ป่วยและผู้ขาดสารอาหารที่มีภาวะทุพโภชนาการผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วย
เพิ่มระดับโปรตีนในเลือด ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกัน 
เช่น ผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่ได้รับคีโม ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย หรือผู้ขาด
สารอาหารที่มีภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น และช่วยให้ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกัน
และมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลทำให้ลดอัตราการเจ็บป่วยและการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นอกจากจะช่วยลดปริมาณการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากต่างประเทศ ยังก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
และทำให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

Address

BIOBORNE CO., LTD
25 เจริญนคร 14 เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร
เขต/อำเภอ เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600

Social media