Innovation For Economic

Agriculture

ไข่ไก่ออกแบบได้

Designed chicken egg

ไข่ไก่ออกแบบได้
Designed chicken egg

นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าของไข่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมสร้างสุขอนามัยให้สัตว์แข็งแรง ปลอดภัยจากสารปฏิชีวนะและสารตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไข่ออกแบบได้พัฒนาจากความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติของน้ำมัน Medi-juice ที่มีโมเลกุลของน้ำมันขนาดเล็กมาก เมื่อไก่กินอะไรไปก็สามารถดูดซึมได้หมด จึงเกิดแนวคิดทำ “ไข่ไก่ออกแบบได้” ซึ่งไก่เป็นสัตว์ที่มีลำไส้สั้น กินเร็ว ขับถ่ายเร็ว หากกินอาหารที่ต้องใช้เวลาแตกตัวดูดซึมมากก็จะดูดซึมไม่ทัน ดังนั้น Medi-juice คือตัวนำพาสารอาหารที่ดีที่สุด แถมยังปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติ รวมถึงไก่ยังสามารถดูดซึมแร่ธาตุ สารอาหารที่มีผลต่อการพัฒนาระบบลำไส้สัตว์ปีกอีกด้วย

Address

บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด
131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 INC 1-220 พหลโยธิน 9 แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120