Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว

ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว

นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพให้เป็นไข่เยี่ยวม้าสีทอง ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ตะกั่วออกไซด์ ใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ (วัสดุเศษเหลือ) สมุนไพรเพื่อให้ไข่มีสีสวยและปลอดภัย  สีที่ใช้เคลือบผิวเปลือกไข่เยี่ยวม้า เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาให้ยาวนาน โดยใช้แผ่นทองคำเปลวเคลือบผิวเปลือกไข่ เพื่อเป็นการสร้างลวดลายที่สวยงามบนเปลือกไข่และมีความปลอดภัยในการบริโภค

Address

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (มทร.ศรีวิชัย)
179 3 แขวง/ตำบล ไม้ฝาด
เขต/อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92150