Innovation For Economic

Education

โครงการ เทรนครู: ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับผึกอบรมและพัฒนาครู

Teacher Training Project - Online platform for teacher training and development

โครงการ เทรนครู: ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับผึกอบรมและพัฒนาครู
Teacher Training Project - Online platform for teacher training and development

นวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ แพลตฟอร์มสำหรับการอบรมและพัฒนาครูออนไลน์ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพครู ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงระบบการวัดผล ทั้งด้านเนื้อหา ชุมชนการเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงระบบการมุ่งเน้นในวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

Address

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
254 วิทยกิตติ์ จุฬาฯ64 พระราม1 13 แขวง/ตำบล ปทุมวัน
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330