Innovation for Crafted Living

Easy Living

แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service

2in1 GAP Platform Service

แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service
2in1 GAP Platform Service

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสมาร์ท แอพพลิเคชั่นที่ช่วยการทำงานของผู้ประกอบการให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย โดย Platform นี้จะช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจประเมิน การรายงานผล เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานและรองรับการส่งออก โดยการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วยอุปกรณ์พกพา เช่น smart phone เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ในเบื้องต้นและสามารถให้คำแนะนำแบบ RealTime

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900