Innovation for Crafted Living

Easy Living

แอปพลิเคชันอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check)

แอปพลิเคชันอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check)

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสะดวกขึ้น แอปพลิเคชัน GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check) รวบรวมเนื้อหาและความรู้เพื่อเตรียมพร้อมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาตนเองและขึ้นทะเบียน GMP ให้กับกิจการของตนเอง โดยมีตัวอย่างและแสดงภาพประกอบของโรงเรือนและอุปกรณ์การผลิตที่ถูกต้องตามเกณฑ์ GMP รวมถึงศัพท์ที่จำเป็น พร้อมแบบประเมินตนเองเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการตรวจสอบตนเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประเมิน

Address

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900