Innovation for Crafted Living

Smart Living

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

Traffy City Platform

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
Traffy City Platform

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ท Traffy Fondue แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง เพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา สามารถติดตามอัพเดท ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง

Address

ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120