Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม

Betaprime

เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม
Betaprime

Address

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด