Innovation For Economic

Industry

เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว

เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เครื่องแยกขุยและเส้นใยเปลือกมะพร้าวโดยใช้หลักการฟันตีอิสระ สามารถแยกกาบมะพร้าวเป็นขุยลักษณะเป็นผงละเอียด และแยกเป็นเส้นใยลักษณะเป็นเส้นตรงยาว เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ ต่อไป และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกมะพร้าวได้  สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการย่อยข้าว และทะลายปาล์มได้

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
1 ราชดำเนินนอก แขวง/ตำบล บ่อยาง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000