Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เครื่องอัดกระทงใบตอง

เครื่องอัดกระทงใบตอง

นวัตกรรมที่เพื่อสุขภาพและให้ชีวิตปลอดภัย ภาชนะบรรจุอาหารจากใบไม้ ที่เป็นวัสดุตามธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะชุมชน เครื่องอัดกระทงใบตองที่สามารถอัดขึ้นรูปภาชนะกระทงใบตอง โดยใช้กาวแป้งเปียกเป็นวัสดุประสานระหว่างชั้น ให้ความร้อนอัดขึ้นรูปใบตองหรือใบไม้ให้เป็นกระทง เพื่อใช้บรรจุอาหารทดแทนโฟมและพลาสติก ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและลดการปนเปื้อนสารเคมีจากภาชนะบรรจุอาหาร

Address

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มาลัยแมน 6 แขวง/ตำบล กำแพงแสน
เขต/อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140