Innovation for Crafted Living

Easy Living

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับนักเรียนตาบอด ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สนุกกับการเรียน โดยใช้หลักการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เบรลล์มาพัฒนาเป็นเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ และได้รับเงินทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบอีกครั้ง จนได้ต้นแบบที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สุรนารายณ์ แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000