Innovation For Economic

Industry

เครื่องผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก

Small ethanol fuel producing machine

เครื่องผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก
Small ethanol fuel producing machine

นวัตกรรมเพื่อชีวิตมั่งคั่ง หอกลั่นแบบต่อเนื่องสามารถกลั่นแยกสารได้มีประสิทธิภาพสูงมาก จากการทดสอบการกลั่นเอทานอลจากน้ำหมักของกากน้ำตาล (molasses) สามารถกลั่นเอทานอลที่เข้มข้นสูงสุดถึงร้อยละ 93.00 ซึ่งใกล้เคียงกับการกลั่นในระดับอุตสาหกรรมซึ่งกลั่นได้ร้อยละ 95.0 และเมื่อผ่านกระบวนการกำจัดน้ำอล้วจะสามารถผลิตเอทานอลเข้มข้นถึงร้อยละ 99.85 หรือ E 100 มีอัตราการกลั่นสูงสุดได้ถึง 30 ลิตรต่อวัน เอทานอลที่ได้สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน อาทิ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมทั้งเป็นส่วนผสมสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล

Address

ดร. อภิชาติ บุญทาวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 มหาวิทยาลัย แขวง/ตำบล สุรนารี
เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000