Innovation for Crafted Living

Safe Living

เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูง

เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูง

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและปลอดภัย เครื่องปอกสายไฟฟ้าสามารถปอกสายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 24000 โวลท์ ได้โดยไม่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อน และจะปอกสายไฟให้มีรูปร่างแบบดินสอ สามารถควบคุมรีโมทคอนโทรลทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยจากแรงดันไฟฟ้า ขนาด 24000 โวลท์ ระยะเวลาการปอก 14 นาทีต่อ 1 ครั้ง มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน

Address

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วปรอ.366 1 แขวง/ตำบล เชียงเครือ
เขต/อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000