Innovation for Crafted Living

Easy Living

เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ "มิตรแท้ผู้ใช้งาน"

Mitr Tae - User-friendly dental chair

เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ "มิตรแท้ผู้ใช้งาน"
Mitr Tae - User-friendly dental chair

นวัตกรรมที่ทำให้สุขภาพดีและชีวิตง่ายขึ้น เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ "มิตรแท้ผู้ใช้งาน" เป็นเก้าอี้สำหรับใช้ทำทันตกรรมนอกสถานที่ โดยปรับโครงสร้างให้เบาลง มีความแข็งแรงและสมดุล เหมาะกับสถานที่ทุรกันดาร มีรูปแบบการใช้งานที่คงไว้เหมือนกับเก้าอี้ทำฟันที่ติดตั้งถาวร คือปรับระดับเก้าอี้และพนักพิงขึ้นลงได้หลายระดับ และออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยการลากได้สะดวก

Address

BN Superior Marketing Co.,Ltd.
11 เอกชัย-บางบอน แขวง/ตำบล บางบอน
เขต/อำเภอ เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

Tel

028950013-4

E-mail

bnsuperior@yahoo.com

Social media