Innovation for Crafted Living

Healthy Living

อากาศยานไร้คนขับ 4 ใบพัดตรวจวัดมลพิษทางอากาศ

อากาศยานไร้คนขับ 4 ใบพัดตรวจวัดมลพิษทางอากาศ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยและง่ายขึ้น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ที่ประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบมลภาวะอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่หรือคนเข้าไปทำงานได้ เช่น โรงงานที่มีก๊าซรั่วไหล พื้นที่ไฟไหม้อย่างรุนแรง หรือพื้นที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ 4 ใบพัด เพื่อตรวจวัดปริมาณมลพิษ พร้อมชุดติดตั้งเซ็นเซอร์วัดมลพิษ ได้แก่ เซ็นเซอร์โอโซน เซ็นเซอร์ไนโตรเจนไดออกไซด์ เซ็นเซอร์คาร์บอนมอน็อกไซด์ เซ็นเซอร์ฝุ่นละอองขนาด PM10 PM2.5 และเซ็นเซอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งสามารถรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

Address

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
6 แขวง/ตำบล ชุมโค
เขต/อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร 86160