Innovation for Crafted Living

Smart Living

หุ่นยนต์ดินสอ

Dinsow

หุ่นยนต์ดินสอ
Dinsow

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยและง่ายขึ้น หุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ด้วยระบบนำร่องที่อาศัยการประมวลผลภาพ การใช้ระบบควบคุมและการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย อาศัยการเรียนรู้แบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent, AI) เพื่อใช้หุ่นยนต์สามารถเข้าใจภาษาและแสดงท่าทางตลอดจนสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้

Address

CT Asia Robotics Co., Ltd.
1635-1637 พัฒนาการ แขวง/ตำบล สวนหลวง
เขต/อำเภอ สวนหลวง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250