Innovation For Economic

Agriculture

สารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู

Extract of larvae from Sago beetles

สารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู
Extract of larvae from Sago beetles

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคูสู่นวัตกรรมสารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งต่อการกลับคืนถิ่นบ้านเกิด เกิดการปลูกป่าสาคูแหล่งวัตถุดิบ สร้างระบบนิเวศป่า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยระบบดิจิตอลควบคุมการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู

Address

บริษัท เชโกฟาร์ม จำกัด
45/9 เวฬุวัน14 แขวง/ตำบล สะเตง
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

Tel

0844255788

E-mail

charnon_n2006@hotmail.com

Social media