Innovation for Crafted Living

Safe Living

วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่งขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการอบในเตาอบเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการภาชนะที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันเพิ่มขึ้น จึงเกิดการวิจัยพัฒนาเนื้อดินเพื่อใช้งานในเตาอบที่ทนต่อ Thermal Shock สูงถึง 400 องศาเซลเซียส (ซึ่งเซรามิกทั่วไปที่เป็นสโตนแวร์ พอร์ซเลน และโบนไชน่า จะผลิตอุณหภูมิไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส) โดยดินที่ได้จะสามารถนำมาทำการขึ้นรูปและตกแต่งผิวโดยการเคลือบได้เหมือนผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป แต่สามารถเก็บกักความร้อนนานกว่า และตกแต่งด้วยลวดลายหรือสีที่ผิวด้านนอกของภาชนะได้ดีกว่า

Address

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120