Innovation for Crafted Living

Healthy Living

รำข้าวอัดเม็ดผสมโมโรเฮยะ

RARUMBO

รำข้าวอัดเม็ดผสมโมโรเฮยะ
RARUMBO

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่งและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร  รำข้าวผสมโมโรเฮยะ ที่นำรำข้าวที่ควบคุมระยะเวลาหลังจากการขัดสี ทำการปรับความชื้นและความหนา มาผ่านกระบวนการคงสภาพด้วยไมโครเวฟ แล้วนำรำข้าวมาผ่านกระบวนการสกัด และอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) เพื่อให้อนุภาครำมีความพรุน และมีความสม่ำเสมอ เหมาะสมต่อกระบวนการแปรรูปหรือการขึ้นรูปแบบตอกเม็ด

Address

วิสาหกิจชุมชนภูมิรักษ์
98/1 2 แขวง/ตำบล หินตั้ง
เขต/อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000