Innovation For Economic

Agriculture

มะม่วงเบา

Sparkling cider

มะม่วงเบา
Sparkling cider

นวัตกรรมอาหารที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง โดยนำน้ำเชื่อมและเปลือกมะม่วงเบาที่มีการเกาะติดของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae var. Burgundy มาหมักบ่มเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วเติมสารพอลิแซคคาไรด์ ก่อนนำไประเหยแอลกอฮอล์ออกด้วยความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ จากนั้นจึงเติมคาเฟอีนและคาร์บอเนต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและยังคงประโยชน์ต่อสุขภาพ

Address

บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด
50/12 12 แขวง/ตำบล ไร่ขิง
เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210