Innovation For Economic

Agriculture

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษจากสวนผักคนเมือง

Non-toxic vegetable products

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษจากสวนผักคนเมือง
Non-toxic vegetable products

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี ผักปลอดสารพิษจากสวนผักกลางเมือง ผลิตโดยกระบวนการแปลงเศษอาหารบนตึกเซ็นเตอร์วัน ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำมาหมุนเวียนในการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยกระบวนการจัดการแปลงเศษอาหารนั้นจะใช้หลักการ Green logistic เพื่อให้การจัดเก็บและขนส่งไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่

Address

สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
196/9 ราชวิถี4 ราชวิถี แขวง/ตำบล สามเสนใน
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400