Innovation for Society

Environmental Stewardship

“นาโน-เหมืองกุง” เครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน

Nano Muang Kung - Translucent and lightweight pottery by nano soil

“นาโน-เหมืองกุง” เครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน
Nano Muang Kung - Translucent and lightweight pottery by nano soil

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ง่าย ผลิตภัณฑ์ครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน โดยนำเศษดินเหนียวเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผากลับมาใช้ใหม่ ลดขนาดอนุภาคให้อยู่ในระดับนาโนเมตร ทำให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้บาง และมีเนื้อแน่น สามารถเผาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำลงได้ มีความพรุนน้อยมาก มีคุณสมบัติโปร่งแสง และมีลักษณะบางแต่ไม่มีการบิดเบี้ยว จึงเบาเหมือนพลาสติก

Address

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
แขวง/ตำบล หนองควาย
เขต/อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230