Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ธัญพืชแท่งเพื่อสุขภาพ ซองเดอร์

Xongdur's healthy cereal bar

ธัญพืชแท่งเพื่อสุขภาพ ซองเดอร์
Xongdur's healthy cereal bar

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายและสะดวก ธัญพืชเพื่อสุขภาพแบบแท่งผลิตโดยใช้ธัญพืช (เต็มเมล็ด) และข้าวกล้องงอกอินทรีย์ของไทย มาเข้ากระบวนการผลิตที่ทำให้ออกมาเป็นธัญพืชแท่งเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติ 50% โดยยังสามารถเกาะตัวเป็นแท่งได้  สะดวกในการบริโภคและมีความกรอบของเนื้อ เพื่อเป็นทางเลือกในการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค

Address

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
129 แขวง/ตำบล หนองโอ่ง
เขต/อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160