Innovation For Economic

Health

ถ่านไม้อัดแท่งเศษไม้ยางพารา

ถ่านไม้อัดแท่งเศษไม้ยางพารา

นวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งจากเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากการแปรรูปนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำมาทำเชื้อเพลิงไม้หรือ “ถ่านไม้” โดยปรับสูตรให้มีความใกล้เคียงกับถ่านอัดแท่งคุณภาพสูง เช่น ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว หรือ ถ่านอัดแท่งจากไม้โกงกาง มีคุณสมบัติ คือ ให้ความร้อนที่สูง ปริมาณขี้เถ้าที่หลงเหลือจากการใช้งานน้อย จุดติดไฟง่าย ติดไฟอยู่ได้นาน 3-5 ชั่วโมงต่อก้อน ไม่มีปริมาณของสารพิษที่ส่งผลต่อการใช้งาน

Address

บริษัท อีอีจี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
83/9 2 แขวง/ตำบล นาท่ามใต้
เขต/อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92190