Innovation For Economic

Agriculture

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำเป็นเทคนิคที่ใช้แอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อไนโตรฟูแรนเชื่อมต่อกับอนุภาคทองคำ เพื่อใช้เป็นตัวติดตามการปนเปื้อน ตามคุณลักษณะของอนุภาคทองคำ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีรูปเชิงซ้อนแตกต่างกัน

Address

ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900