Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ชุดตรวจยีนแพ้ยา

DMSc-PGx

ชุดตรวจยีนแพ้ยา
DMSc-PGx

นวัตกรรมเพื่อชีวิตปลอดภัย ชุดตรวจเอชแอลเออัลลีลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง โดยการพัฒนาไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการแพ้ยากันชัก Carbamazepine ยาลดกรดยูริก Allopurinol และยาต้านไวรัสเอดส์ Abacavir ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ในการเปลี่ยนวิธีการใช้ยารักษา ซึ่งชุดตรวจนี้จะมีความไวและความจำเพาะสูงกว่าชุดตรวจที่ผลิตจากต่างประเทศ แต่จะมีราคาที่ถูกกว่า

Address

ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา และ ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด