Innovation For Economic

Industry

จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม

จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม

นวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่ง จีโอโพลีเมอร์ เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกได้ในบางประเภท สามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรผสมจีโอโพลีเมอร์ ที่มีส่วนผสมของดินแดงทดแทนดินขาว และสามารถนำของเสียอุตสาหกรรมเซรามิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการกำจัดของเสีย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเฉพาะคล้ายกับหินแกรนิตธรรมชาติ สามารถประยุกต์เป็นอิฐตกแต่ง หรืออิฐปูพื้นได้อีกด้วย

Address

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120