Innovation for Crafted Living

Healthy Living

กาแฟบ้านแม่เหาะ

กาแฟบ้านแม่เหาะ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง กาแฟบ้านแม่เหาะ กาแฟคุณภาพน้ำหนักดี เนื้อกาแฟเยอะ มีความเป็นธรรมชาติสูงกลิ่นหอม คั่วเข้มรสชาติมีความเข้มข้น คั่วอ่อนจะมีรสชาติละมุน ผ่านการอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิกพิเศษที่รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปลดปล่อยคลื่นความร้อน ทำให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้าง ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน กาแฟแม่เหาะ หอมเหาะ (Hom Hoh) ถือเป็นผลผลิตของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนแม่เหาะ เป็นการ “ปลูกกาแฟเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

Address

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบ้านแม่เหาะ
124 4 แขวง/ตำบล แม่เหาะ
เขต/อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

Tel

065-0101697

E-mail

homhohcoffee@gmail.com

Social media