Innovation for Crafted Living

Safe Living

กาวน้ำจากหนังของปลา

Water glue from fish skins

กาวน้ำจากหนังของปลา
Water glue from fish skins

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง กาวน้ำจากปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อยวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูป สามารถทดแทนการนำเข้าหรือกาวสังเคราะห์ โดยมีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ผลิตโดยการใช้วิธีการสกัดที่อุณหภูมิต่ำตลอดสายการผลิต จึงลดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์จึงไม่ต้องฟอกสี ลดขั้นตอนและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งใช้สารกลุ่มอินทรีย์มาแทนในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อขจัดสารปนเปื้อนออกจากกาว จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900