Innovation For Economic

Health

การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อเป็นอนุภาคนำส่งสารทางผิวหนังในรูปแบบของนาโนอิมัลเจลบำรุงผิวกาย

การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อเป็นอนุภาคนำส่งสารทางผิวหนังในรูปแบบของนาโนอิมัลเจลบำรุงผิวกาย

การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อเป็นอนุภาคนำส่งสารทางผิวหนังในรูปแบบของนาโนอิมัลเจลบำรุงผิวกาย
การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อเป็นอนุภาคนำส่งสารทางผิวหนังในรูปแบบของนาโนอิมัลเจลบำรุงผิวกาย

นวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่ง การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อย ((Sugarcane wax Nanostructure lipid carrier (Sugarcane-NLC)) เพื่อการนำส่งสารสกัดคาเทชิน ร่วมกับสารเรสเวอราทอล ทำให้ได้อนุภาคนำส่งแบบคู่ควบที่สามารถกักเก็บสารสำคัญได้ 2 ชนิด ซึ่งเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทางยา เภสัชภัณฑ์ และเวชสำอางค์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ต่อภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้

Address

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120