Innovation for Crafted Living

Smart Living

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยปาล์มร่วมกับพลาสติกชีวภาพ

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยปาล์มร่วมกับพลาสติกชีวภาพ

นวัตกรรมเพิ่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จากความต้องการใช้งานภาชนะต่างๆ มากขึ้น แต่ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งและบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกนำมาใช้ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำการศึกษาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่ย่อยสลายได้มาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำเส้นใยปาล์มมาเข้าเครื่องสับย่อย นำเส้นใยปาล์มเข้าเครื่องบดละเอียด แล้วนำเส้นใยไปผสมกับสารละลายพอลิแลคติกแอซิด อัดขึ้นรูปภาชนะด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ทำให้ได้ภาชนะที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ  

Address

บริษัท กรีนเทเบิ้ลแวร์ จำกัด
87/2 6 แขวง/ตำบล บางลึก
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

Tel

081 9119769

E-mail

pcc@kmitl.ac.th

Social media