healthy-living

Healthy Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมาย  ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพ และการรักษาทางการแพทย์เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ด้านอาหาร เช่น นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ด้านการดูแลสุขภาพ เช่น นวัตกรรมอุปกรณ์ดูแลรักษาสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ

ด้านการแพทย์ เช่น นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ระบบให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกล