Blog

เปลี่ยน...เพื่อให้โลกดีขึ้นกับนวัตกรรมไทยที่ช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยน...เพื่อให้โลกดีขึ้นกับนวัตกรรมไทยที่ช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

“ขยะ” ได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการอุปโภค-บริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งขยะจากบรรจุภัณฑ์ พลาสติก ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร ขยะเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน แหล่งน้ำและพื้นดินเท่านั้น แต่เป็นอันตราย ต่อทั้งสัตว์และพืช ใช้เวลาย่อยสลายนับสิบปีหรือบางอย่างใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปี ทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย ส่งผลทบต่อโลกในระยะยาว

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้คนไทยหลายคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองใหม่ เพื่อค้นหาวิธีที่ใช้ ชีวิตได้สมาร์ทขึ้น โดยมีความสะดวกสบายเหมือนเดิม มาดูกันว่ามีนวัตกรรมไทยอะไรบ้างที่ช่วยให้โลกและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น...

 • หลอดกินได้ Edible tubes

  ลอดพลาสติกแม้จะมีขนาดเล็กๆ แต่กลายเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ วันนี้คนไทยได้คิดค้นหลอดกินได้ขึ้นโดยใช้ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และบุก เป็นวัตถุดิบ เมื่อใช้ดูดน้ำเสร็จแล้วยังสามารถเคี้ยวกินได้ หรือหากทิ้งก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืช

 • รำข้าวอัดเม็ดผสมโมโรเฮยะ

  นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร โดยนำรำข้าวที่ได้จากการสีข้าวโดยควบคุมระยะเวลาการขัดสี ทำการปรับความชื้นและความหนา มาสกัด และอบแห้งให้อนุภาครำมีความพรุน เพื่อนำไปแปรรูปต่อไป เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

 • แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล Traffy City Platform

  แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง เพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ ช่วยลดปัญหาขยะในเมืองต่าง ๆ ได้

 • รถ Refill จำหน่ายผลิตภัณฑ์

  จากปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทำให้เกิดแนวคิดการใช้เครื่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี IoT และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง ช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ช่วยลดปริมาณขยะ

 • “ถุงเพาะชำจากยางพารา”

  กระบวนการจุ่มเหมือนการผลิตถุงมือยางพารา หรือที่เรียกว่ากระบวนการจุ่ม แล้วนำไปอบ สามารถนำลงดินพร้อมต้นกล้าได้เลย สามารถย่อยสลายได้ง่าย

หล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก (Innovation for Smart Living) ที่ทำให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ ช่วยลดขยะ ลดการสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สำคัญยังเป็นผลงานที่พิสูจน์ศักยภาพด้านนวัตกรรมของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจอีกด้วย