Blog

สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรายได้มั่นคงด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรายได้มั่นคงด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

เทคโนโลยีนอกจากจะมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และธุรกิจอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรในรูปแบบ Smart Farm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติทดแทนการใช้แรงงาน ช่วยให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นับเป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

ปัจจุบันได้มีนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่คนไทยคิดค้นขึ้นมากมาย โดยการผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบการเกษตรของไทย เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้น

 • ชุดปลูกผักไม่ต้องใช้แสงแดด

  ชุดปลูกผักอัตโนมัติภายในอาคารที่ใช้ระบบไฟ LED ให้แสงสว่างสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืชผักแทนการใช้แสงแดด โดยเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเวลาและปริมาณของแสง LED ให้เหมาะสมกับชนิดของผัก สามารถตรวจดูสภาพน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ และความชื้นได้ เหมาะทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำกัด

 • เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัวอัตโนมัติ

  จากปัญหาการฟักไข่ที่บางฟองเชื้อตาย มีรอยร้าว หากปล่อยทิ้งไว้จะเน่า และทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ส่งผลให้ลูกเจี๊ยบที่ออกมาเกิดความเสียหาย จึงคิดค้นเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัวอัตโนมัติขึ้นมา ทำให้การฟักไข่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์กระตุ้นความหอมในข้าวหอมมะลิ Rice Scent Enhancer

  นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิของไทยให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ผลิตสารตั้งต้นแล้วนำมาผ่านกระบวนการสกัดและนำไปผสมร่วมกับธาตุอาหาร ทำให้ต้นข้าวสามารถดูดซึมสารตั้งต้นและสังเคราะห์สารหอมเพิ่มมากขึ้น

 • แบบจำลองเอไอคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน ช่วยบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ภาคเกษตรกรรมของไทยส่วนใหญ่อยู่นอกระบบชลประทาน การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนมีความสำคัญต่อการวางแผนการเพาะปลูก จึงเกิดการคิดค้นแบบจำลองการพยากรณ์ฝนช่วยให้สามารถคาดการณ์ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ได้ เพื่อวางแผนเพาะปลูกได้อย่างมั่นใจ

 • ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

  สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูง บันทึกตำแหน่งพิกัดพื้นโลก วัดความสูงเฉลี่ยของต้นอ้อย เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การเพาะปลูก ช่วยลดระยะเวลาและบุคคลากร สามารถวางแผนการจัดการได้แน่นอน

 • P-sync แผ่นฮอร์โมนพลาสเตอร์ติดผิวหนัง นวัตกรรมกระตุ้นการเป็นสัดสำหรับวัวเนื้อและวัวนม

  แผ่นฮอร์โมนจะควบคุมวงรอบการเป็นสัด โดยจะกดการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง เมื่อหยุดการให้ฮอร์โมนจะมีการหลั่งฮอร์โมนฟอลลิเคิลสติมูเลติงจากต่อมใต้สมองอีกครั้ง ทำให้เป็นสัดและตกไข่ตามมาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์